معرفی سفیر یا نمایندگی
رسانه ها

رسانه ها:
عمده روزنامه های دولتی و خصوصی نیجر عبارتند از:

ـ le Sahel = ساحل

ـSahel Dimanche   = ساحل یکشنبه

ـ la  Roue  de  l'Histoire  = چرخ تاریخ

ـ Républicain le = جمهوری خواه

ـ Démocrate = دموکرات

ـ l'Evènement = رویداد

ـ  Opinions = نظرات

ـ Alternative = جایگزین

ـ Le Canard Déchainé  = اردک لجام گسیخته

ـ L'Enquêteur = محقق

ـ La Hache = تبر

ـ Libération = آزادی

ـ Le Soleil = خورشید

ـ As-Salam = به عنوان سلام

ـ La Griffe = چنگال

ـ  L'Eveil = بیداری

ـ Le Nouvel Indépendant  = مستقل جدید 

ـ La Différence  = تفاوت

ـ  L'Expression = بیان

ـ Libéré Le Canard = اردک آزاد

ـ Aiir Info  = ایر اطلاعات.

 

شبکه های تلویزیونی
ـ Sahel Télé  تله ساحل (دولتی)

  TAL TV - تال تی. وی. (دولتی)

Dounia - دنیا (خصوصی)

Channel 3 ـ کانال 3 (خصوصی)  

Bonferey TV - بونفری (خصوصی)
ou Ténéré - RTT رادیو تلویزیون تنره یا آر. ت. ت.


رادیو ها:

رادیو دولتی:

La Voix du Sahel ـ صدای ساحل

رادیوهای خصوصی:
Ténéré - تنره
Anfani - آنفانی
Saraounia - سارااو نیا

Canal 3 - کانال 3
Dounia -  دنیا
Tambara FM- تمبارا اف. ام.

 Horizon - افق
M & R J ـ ار. ام.
Bonferey - بونفری
Kakaki - کاکاکی
Nomade FM - کولی اف. ام.


رادیو های بین المللی FM قابل دریافت در جمهوری نیجر:
 RFI - آر. اف. ای.
BBC ـ بی. بی. سی.
AFRICAN -  شماره 1 ـ آفریکن

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر